“Ni chawsom erioed ddigwyddiadau gyrfaoedd cŵl fel y rhain pan oeddem yn yr ysgol!”

Mae Fforwm Arfordir Sir Benfro (PCF) wedi bod yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau hwyliog ac arloesol ar gyfer ysgolion lleol ar yrfaoedd.

Cyflwynwyd y sesiynau ymarferol hyn gan arbenigwyr yn y diwydiant – gan gynnwys sgiliau mynediad â rhaffau yn wal ddringo Hwlffordd, adeiladu model o dyrbinau gwynt ar y traeth yn Ninbych-y-pysgod (a’u lansio ar y môr gan ddefnyddio byrddau padlo wrth sefyll!), gweithredu cerbydau a weithredir o bell (ROV) o dan y dŵr ym mhwll Hwlffordd, a gwnaethom hefyd gomisiynu ffilm fer ysbrydoledig ar gyfleoedd arfordirol a’i rhannu mewn diwrnod gyrfaoedd yn Ysgol Uwchradd Hwlffordd gyda dros 260 o blant.

Mae’r plant wedi bod wrth eu bodd yn cael eu dysgu sut i ddefnyddio’r rhaffau ac roedd yr adborth o’r diwrnod gyrfaoedd hefyd yn gadarnhaol iawn:

“Dywedodd 47% y byddai’r diwrnod yn gwneud iddyn nhw ganolbwyntio mwy ar eu TGAU i’w helpu i gyrraedd lle maen nhw eisiau bod pan fyddan nhw’n gadael yr ysgol. Mae hwn yn ganlyniad gwych. Dyna oedd nod y digwyddiad. Diolch yn fawr iawn.”

Julie FreemanGyrfa Cymru. 

Nid yw digwyddiadau fel y rhain yn nodweddiadol yn Sir Benfro (eto!), ond maent yn dangos pa mor fuddiol yw cynnal sesiynau ymarferol a hwyliog i ysbrydoli plant i gyflawni’r canlyniadau ac ennill y sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddilyn llwybr gyrfa a bywyd y maent yn wirioneddol angerddol yn ei gylch. Siaradodd ein harbenigwyr hefyd am y cynnydd mewn cynwysoldeb a chydraddoldeb mewn mynediad â rhaffau, peirianneg, a chrefftau fel weldio, gan sicrhau bod dysgwyr yn gallu gweld bod llwybrau gyrfa yn agored i bawb.

Mae canfod swyddi’r dyfodol mewn sector sy’n datblygu’n gyflym fel ynni adnewyddadwy ar y môr yn naturiol ansicr. Mae siawns dda y bydd dysgwr ysgol heddiw yn mynd ymlaen i gael sawl swydd yn ei fywyd gwaith, o bosibl mewn rolau nad ydynt hyd yn oed wedi’u dyfeisio eto. Mae adroddiad diweddar a gynhyrchwyd gan Celtic Sea Power ar gyfer Porthladd Aberdaugleddau, gan ddefnyddio’r wybodaeth orau sydd ar gael, bellach wedi cyfrifo tua 4,000 o swyddi ychwanegol wedi’u lleoli o amgylch y Ddyfrffordd mewn prosiectau Gwynt Arnofiol yn unig. Er mai sgiliau peirianneg a saernïo fydd asgwrn cefn y sector, mae astudiaethau gan Offshore Renewable Energy Catapult yn dangos y bydd tua 50% o’r rolau mewn meysydd eraill.

Mae’r ffilm fer newydd ysbrydoledig, ‘Sylw ar Gyfleoedd Arfodirol yn Sir Benfro’ yn proffilio pobl leol yn Sir Benfro sy’n wirioneddol angerddol am eu gyrfaoedd mewn ystod o sectorau gan gynnwys:

Youtube: Sylw ar Gyfleoedd Arfordirol yn Sir Benfro | A Spotlight on Coastal Opportunities in Pembrokeshire

Mae’n rhoi cipolwg hynod ddiddorol ar sut y gwnaeth y gweithwyr proffesiynol hyn ganfod (a hyd yn oed creu) eu gyrfaoedd yn Sir Benfro. Cafodd myfyrwyr ar y diwrnod gyrfaoedd eu hysbrydoli gan y ffilm a gallai llawer weld eu hunain yn gwneud rhywbeth tebyg yn y dyfodol – gyrru cwch, arwain anturiaethau, neu helpu i warchod bywyd gwyllt anhygoel Sir Benfro.

Gellir dysgu’r holl sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfaoedd mewn ynni adnewyddadwy morol, dyframaethu, morgludiant, gweithgynhyrchu, hamdden awyr agored, a chadwraeth. A bydd angen rheolwyr prosiect, adnoddau dynol, timau cyllid a chymorth gweinyddol ar yr holl fusnesau hyn. Ar gyfer y crefftau fel weldio, gosod pibellau a thrydanwyr, mae galw mawr eisoes am recriwtiaid newydd. Mae gan Goleg Sir Benfro amrywiaeth eang o gyrsiau ac maent wedi agor eu Canolfan Ragoriaeth newydd mewn weldio a saernïo yn gynharach eleni i ateb y galw mawr.

Mae cymaint o gyfleoedd ar gael, ac amseroedd cyffrous o’n blaenau i Sir Benfro. Gyda’r ymroddiad, yr hyfforddiant a’r gefnogaeth gywir, efallai y bydd y genhedlaeth nesaf yn gallu wynebu heriau enfawr dyfodol carbon isel lle mae byd natur yn gwella, a phobl yn ffynnu.

Diolch i’r cyllidwyr amrywiol (Llywodraeth Cymru, Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd ac eraill) am gefnogi Fforwm Arfordir Sir Benfro i gyflawni’r gwaith hwn, a diolch yn fawr i’r holl bartneriaid ac arbenigwyr yn y diwydiant a fu’n ymwneud â gwneud y digwyddiadau’n gymaint o lwyddiant. Mae mor werth chweil gweld y plant yn cyffroi am eu dyfodol, ac mewn rhai achosion yn darganfod llwybr newydd sbon o’u blaenau.